درد دندان

دندون درد شده یار وفادار من و اینطور که مشخص هست تا وقتی که نفس میکشم نمیخواد از من دل بکنه 😐 در طول سال حتما من باید یکی دو بار این درد رو...