پارچه ای بی ارزش به نام پرچم ملی

هزاران انسان جان خود را از دست می دهند تا بگویند یک تیکه پارچه بی ارزش برای آنان مهم است. حاظرند زندگی خود را فدای خاکی کنند که در حالت عادی آن را به...