چرا برخی افراد از زدن کارت بلیط فرار می کنند؟

نمیدونم شما هم دیدید که برخی افراد از زدن کارت بلیط برای سوار شدن به ماشین شرکت واحد فرار می کنند یا نه! شاید شما هم خودتان یکی از آن افراد باشید 😀 کی...