آموزش رفع خطای nesting level of ‘100’ reached لاراول

آدم آماتور نباشه! کافی هست به یک خطا (error) برخورد کنی که از قضا خیلی هم مرمز هست. خلاصه اینکه در راه یادگیری لاراول بودم که تو یک قسمت با خطای بسیار ظریفی برخورد...