سال ۹۴ در یک نگاه

مقدمه امسال یک سال خاص بود. اتفاق های زیاد که البته خیلی هاشون طعم کاکائوی تلخ داشت. تلخ ولی لذیذ؛ شکست های زیاد و پی در پی و افزوده شدن به بار تجربه ها....