جای چه نوع سایتی در وب ایران خالی هست؟

به نظر شما جای چه نوع سایتی در وب ایران خالی هست؟ شخصا خودم هر موقع که وقت آزاد داشته باشم با مدیران سایر سایت هایی که باهاشون در ارتباط هستم و از دوستای خوبم...