Do you speak English

? Do you speak English

چند روز پیش از چهار راه منصور (تبریز) داشتم میرفتم میدان ساعت که نگاهم متوجه یک فرد با ظاهر متفاوت شد – که اتفاقا اون هم روی من زوم کرده بود. وقتی نزدیک‌تر شدم فهمیدم که توریست هست اما قبل از اینکه فکر دیگه‌ای کنم از من پرسید ? Do you speak English و منم سریع پاسخ دادم No. این جواب نه از طرف من مشخص بود که طرف رو ناامید کرد و با یک لحنی خاص اون هم No رو تکرار کرد! به خیال اینکه شخص دیگری حتما بهش کمک میکنه یکم فاصله گرفتم اما از روی کنجکاوی برگشتم و به عقب نگاه کردم تا ببینم اوضاع در چه وضعی هست که اون موقع بود که اون حس و تن صدای ناامیدانه طرف رو درک کردم!

ادامه‌ی خواندن