مرتضی پاشایی صدات همیشه تو گوشم خواهد ماند

برای اولین بار از خواندن نظرات در سایت هام ناراحت شدم. همیشه از اینکه میدیدم نظرات جدیدی به ثبت رسیده خوشحال میشدم و خیلی مشتاق بودم که بدونم بازدید کننده ها چه حرفی دارن...