نوشتن من رو آروم می کنه!

حرف هایی رو که نمیشه رو در رو گفت ، حرف هایی رو که برای خیلی ها باید گفت ولی امکان اش نیست ، حرف هایی که باید بگم ولی گفتن شون کار درستی...