بیخیال …

همیشه تو رویاهام زندگی کردم همیشه به فکر آینده بودم همیشه ….. بیخیال دیگه چقدر میخوام خودم رو با این رویا پردازی ها گول بزنم ! تا به امروز تو رویاهام زندگی کردم و...