زندگی که داره به هیچ میگذره!

کار هر روزم شده که تو فکر فردا باشم! فرداهایی که امروز و دیروز و گذشته هستند. تو زندگی اهداف خیلی زیادی دارم از بزرگ و کوچیک از بد و خوب!!! ولی هیچکدوم رو...