شما روی شانه های خود چه حمل می کنید؟

شواهد نشان داده است که اگر چیزی برای مدت های طولانی و به دفعات زیاد تکرار شود، تبدیل به یک حقیقت می شود حتی اگر چنین نباشد. بسیاری از باورهای کنونی ما حاصل همین...