تصمیم گیری با دقیقه های ساعت بصورت زوج و فرد!

اول یه سلام، این اولین پستی هست که بعد از خداحافظی موقتی که کرده بودم دارم ارسال می کنم!